fbpx

Tag: bespokeshopvn

𝐉𝐮𝐬𝐭𝐚𝐭𝐞𝐞 𝐱 𝐕𝐁𝐒 𝐓𝐚𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐧𝐞𝐰 𝐌𝐕 – 𝐀𝐧 𝐞𝐥𝐞𝐠𝐚𝐧𝐭 𝐢𝐦𝐚𝐠𝐞 𝐢𝐧 𝐚 𝐬𝐮𝐢𝐭 𝐦𝐞𝐭𝐢𝐜𝐮𝐥𝐨𝐮𝐬𝐥𝐲 𝐭𝐚𝐢𝐥𝐨𝐫𝐞𝐝 𝐛𝐲 𝐕𝐁𝐒.

𝐉𝐮𝐬𝐭𝐚𝐭𝐞𝐞 𝐱 𝐕𝐁𝐒 𝐓𝐚𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐧𝐞𝐰 𝐌𝐕 – 𝐀𝐧 𝐞𝐥𝐞𝐠𝐚𝐧𝐭 𝐢𝐦𝐚𝐠𝐞 𝐢𝐧 𝐚 𝐬𝐮𝐢𝐭 𝐦𝐞𝐭𝐢𝐜𝐮𝐥𝐨𝐮𝐬𝐥𝐲 𝐭𝐚𝐢𝐥𝐨𝐫𝐞𝐝 𝐛𝐲 𝐕𝐁𝐒.

MV “Forget about her” đánh dấu sự trở lại sau vài năm im ắng với hình ảnh điềm đạm và trầm lắng trong bộ suit cao cấp được may đo một cách tỉ mỉ bởi nhà may VBS.

more info